Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Akceptuję

Żłobek Miejski w Węgrowie

Zadzwoń do nas +48 25 308 11 88

PRACA w ŻŁOBKU

2022-07-04 12:03:53

W związku z planowanym otwarciem nowych grup w Żłobku Miejskim w Węgrowie, poszukujemy pracowników na stanowiska: opiekunki dziecięcej oraz woźna oddziałowa (sprzątaczka).

OPIEKUNKA DZIECIĘCA

Liczba wakatów: 4

Wymagania kwalifikacyjne opiekunki dziecięcej:

O stanowisko opiekuna w żłobku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 – ubiegać się może osoba:

– posiadająca potwierdzone stosownym dokumentem kwalifikacje:

 • pielęgniarki,
 • położnej,
 • opiekunki dziecięcej,
 • nauczyciela wychowania przedszkolnego,
 • nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej
 • pedagoga opiekuńczo-wychowawczego,
 • pedagoga społeczno-wychowawczego,
 • pedagoga wczesnej edukacji,
 • terapeuty pedagogicznego.

lub
– ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności:

 • wczesne wspomaganie rozwoju,
 • wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach,
 • edukacja prorozwojowa,
 • pedagogika małego dziecka,
 • psychologia dziecięca,
 • psychologia wspierania rozwoju i kształcenia,
 • psychologia wychowawcza

lub
-odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej wykształcenie:

 • wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, i odbyła 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności lub
 • średnie lub średnie branżowe oraz:
  co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub
 • przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna, o którym mowa w ust. 1.\

Od kandydatki na stanowisko opiekunki dziecięcej wymaga się ponadto:

 • pełnoletności;
 • pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 • aktualnych badań sanitarno-epidemiologicznych;
 • niekaralności za przestępstwa umyślne;
 • niekaralności za przestępstwa na tle seksualnym;
 • ukończenia szkolenia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dziecku.

Zakres obowiązków:

 • Wizualna ocena stanu zdrowia i stosowne postępowanie przy codziennym przyjmowaniu dzieci do żłobka.
 • Zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka.
 • Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.
 • Wyrabianie u dzieci umiejętności życia w grupie, kształtowanie postaw społecznych i usamodzielnianie dzieci, zgodnie z ich wiekiem i poziomem rozwoju.
 • Tworzenie i realizacja programów dydaktyczno-wychowawczych w oparciu o nowoczesne metody pracy z dzieckiem, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych dziecka i poszanowania Jego praw i godności.
 • Realizacja programu adaptacji.
 • Ubieranie, rozbieranie, wysadzanie, mycie dzieci i wychodzenie z Nimi na spacery.
 • Utrzymywanie w należytej czystości zabawek i innych pomocy oraz eliminowanie zabawek niebezpiecznych lub uszkodzonych.
 • Przygotowywanie dzieci do uczestnictwa w imprezach okolicznościowych.
 • Organizowanie wypoczynku dzieci na świeżym powietrzu: zabawy na tarasie, spacer, zabawy na placu zabaw.
 • Zaspakajanie potrzeb dzieci, a w szczególności potrzeby bezpieczeństwa, akceptacji i aprobaty, aktywności poznawczej oraz potrzeby kontaktu społecznego.
 • Wykonywanie codziennych zabiegów pielęgnacyjnych, zaspakajanie potrzeb fizjologicznych, usamodzielnianie dzieci.
 • Karmienie dzieci oraz uczenie samodzielności w trakcie spożywania posiłków.
 • Podczas leżakowania dzieci: zapewnienie pieczy nad wypoczywającymi dziećmi, przygotowywanie się do zajęć, zapewnienie pomocy dydaktycznych, dekorowanie pomieszczeń żłobka.
 • Utrzymywanie czystości i porządku w grupie.
 • Udzielanie pierwszej pomocy przed lekarskiej w nagłych wypadkach.
 • Współudział w realizacji programu promującego zdrowie i prawidłowe odżywianie.
 • Ścisła współpraca z innymi opiekunami i psychologiem świadczącymi dzieciom pomoc psychologiczną i pedagogiczną oraz opiekę zdrowotną.
 • Współpraca z rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci w realizacji działalności opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej.

WOŹNA ODDZIAŁOWA/SPRZĄTACZKA

Wymagania kwalifikacyjne woźnej oddziałowej/sprzątaczki:

Liczba wakatów: 1

Wymagania:

 • wykształcenie podstawowe, preferowane średnie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa umyślne lub na tle seksualnym,

Dodatkowe wymagania:

 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Umiejętność organizacji pracy,
 • Kreatywność,
 • Serdeczne podejście do dzieci,
 • Ukończony kurs z zakresu pierwszej pomocy oraz aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne będą dodatkowym atutem.

Zakres obowiązków:

 • Utrzymywanie porządku w salach dziecięcych, łazienkach dziecięcych oraz pozostałych pomieszczeniach budynku żłobka,
 • Pomoc przy karmieniu, przebieraniu, usypianiu dzieci,
 • Rozkładanie i składanie leżaków do spania,
 • Współpraca z opiekunkami oraz pozostałymi pracownikami żłobka,\
 • Dbałość o porządek na placu zabaw,
 • Wstawianie do prania śliniaków dziecięcych oraz koszulek pracowników, wywieszanie prania do suszenia,
 • Prasowanie koszulek pracowniczych.

Warunki zatrudnienia opiekunki i/lub woźnej oddziałowej (sprzątaczki):

 • zatrudnienie od drugiej połowy sierpnia 2022 roku,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, praca 40h w tygodniu,
 • wolne weekendy i święta – praca tylko w dni powszednie,
 • wynagrodzenie płatne terminowo do 28. dnia każdego miesiąca,
 • możliwość awansu i rozwoju zgodnie z przyjętą ścieżką awansu zawodowego,
 • możliwość przystąpienia na preferencyjnych warunkach do ubezpieczenia na życie,

Sposób składania dokumentów:

Osoby zainteresowane prosimy o składanie CV na adres e-mail sekretariat@zlobek.wegrow.com.pl lub osobiście w siedzibie żłobka

Więcej informacji można uzyskać telefonicznie: 25 308 11 88

Termin składania dokumentów: 12.07.2022

Kontakt

Budynek Żłobka

Menu


logo

 Żłobek Miejski w Węgrowie

 czynny pon.-pt. 06:40 - 16:30

 

     ul. Szamoty 33, 07-100 Węgrów

    +48 25 308 11 88

     sekretariat@zlobek.wegrow.com.pl

 

        

 

logo